پرستاری یعنی زندگی
دانشجویان پرستاری قزوین.ورودی بهمن 91
قرآن این کتاب تدوین شده الهی، هم ادیان را صلای وحدت و اتحاد می زند و هم مسلمانان را فرمان صریح همبستگی و همدلی می دهد که همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و از تفرقه و جدایی و ناهماهنگی پرهیز کنید

علی علیه السلام با الهام از پیام قرآن می فرماید: «وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ أَلَا مَنْ دَعَا إِلَی هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ کَانَ تَحْتَ عِمَامَتِی هَذِهِ؛ و همواره با بزرگ ترین جمعیّتها [یی که بر حق هستند،] باشید که دست خدا با جماعت است و از پراکندگی بپرهیزید که انسان تنها بهره شیطان است، آن گونه که گوسفند تنها طعمه گرگ خواهد بود. آگاه باشید هر کس که مردم را به این شعار (تفرقه و جدایی) دعوت کند، او را بکشید؛ هر چند که زیر این عمّامه من باشد.»

از این جملات به خوبی ضرورت اتحاد و همدلی در جامعه استفاده می شود و تا حدّی حضرت بر این امر تأکید می کند که می فرماید کسانی که شعار تفرقه و جدایی سر می دهند، آنها را به قتل برسانید.

در جای دیگر می فرماید: «إِنَّ الشَّیْطَانَ یُسَنِّی لَکُمْ طُرُقَهُ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُلَّ دِینَکُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً وَ یُعْطِیَکُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَ بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ؛ همانا شیطان راههای خود را به شما آسان جلوه می دهد تا گره های محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید و به جای وحدت و هماهنگی، پراکندگی را به شما بدهد و در پراکندگی شما را دچار فتنه گرداند.» 

 

امیدوارم همه دوستان به مفهوم این مطلب پی ببرند......

[ چهارشنبه سی ام مهر 1393 ] [ 2:48 ] [ مهدی مرسل پور ]
1-ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﺪام آﻧﺘﻲﺑﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) IgA     ب) IgM       ج) IgG          د) IgE

2-در دﻓﺎع ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﺪام آﻧﺘﻲﺑﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟
اﻟﻒ) IgA ب) IgM ج) IgG د) IgE

3-در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﻴﻤﻮس، ﭼﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟
اﻟﻒ) ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ MHC ﺧﻮدي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ب) ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ MHC و آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺧﻮدي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ج) ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ MHC و آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺧﻮدي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
د) ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ MHC ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.

4-ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) در دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺗﻴﻤﻮس، ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T دارد.
ب) ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺳﺎز، در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻜﺎﻣﻞ، از ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻛﭙﺴﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺪوﻻي ﺗﻴﻤﻮس ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ج) ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T، از ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻴﻤﻮس ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
د) ﺑﻴﺶ از 90 درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ، وارد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

5) در ﻣﻮرد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎي B در دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎي B، در دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
ب) ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻠ ﻮلﻫﺎي B، در ﻃﺤﺎل و ﻏﺪد ﻟﻤﻔﺎوي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
ج) ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي B اﺗﻮراﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان، ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻟﻤﻔﻮﻳﻴﺪي ﻣﺤﻴﻄﻲ وارد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
د) اﻛﺜﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي B ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل از ﺳﻮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي T ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.

6-در آﻧﺘﻲ ﺑﺎديﻫﺎي ﺑﻠﻮﻛﺎن (ﻣﺴﺪودﻛﻨﻨﺪه)، ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺪام ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) Fab         ب) Fc             ج) ﻟﻮﻻ (Hinge)          د) دوﻣﻦﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ آﻧﺘﻲﺑﺎدي

7-ﻛﺪام ﺑﺨﺶ از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي، ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي آﻧﺘﻲﺑﺎدي (ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮارﻫﺎ) اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) Fab         ب) Fc           ج) ﻟﻮﻻ (Hinge)          د) دوﻣﻦﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ آﻧﺘﻲﺑﺎدي

8-ﻛﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﻣﻮردﺳﻴﮕﻨﺎل دوم ﺑﺮاي ﻓﻌﺎلﺷﺪنﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﺘﻲ ژن اﺳﺖ                   ب) ﻫﻤﻴﺸﻪﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎل اول اﺳﺖ
ج) ﺑﻪ ﻛﻤﻚ co-receptor اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ       د) ﻫﻤﺎن ﺳﻴﮕﻨﺎل Co-stimulatory اﺳﺖ

9-ﻛﺪام ادﺟﻮاﻧﺖ ﺑﺎ رﺳﻮب آﻧﺘﻲ ژن، اﻳﻤﻨﻲ زاﺋﻲ آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ؟
اﻟﻒ) ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮوﻧﺪ                        ب) ﻧﺎﻗﺺ ﻓﺮوﻧﺪ
ج) ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ               د) ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ در واﻛﺴﻦ D

10-ﻛﺪام ﺟﺰءﻛﻤﭙﻠﻤﺎندر ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﺎلﺷﺪنﻛﻤﭙﻠﻤﺎنﺣﻀﻮردارد؟
اﻟﻒ) C1              ب) C2           ج) C3             د) C4

11- ﻛﺪام ﺳﻠﻮل اﻳﻤﻨﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻔﺎق ﻓﺮاواﻧﺘﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ) ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ T          ب) ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ B          ج) ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎ            ژ د) ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ

 

12) کدام جز خاصیت التهاب زایی دارد؟
الف) - C5a           ب) C5                 ج) C3                  د)C7

13)در انسان غلظت سرمی کدام آنتی بادی کمتر از سایرین است؟

الف)   IGM           ب)  IGD              ج)  IGD                 د)IGE

 

 

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 19:32 ] [ امیرحسین فرزامی ]
داروهای ضد آریتمی داروهایی هستند که برای درمان نامنظمی ضربان قلب مصرف می‌شوند.داروی انتخاب شده برای درمان آریتمی براساس نوع، شدت و مکانیسم آریتمی انتخاب می شوند. چهار گروه عمده دارویی برای آریتمی ها به کار می روند که عبارتند از:

۱- داروهای مسدود کننده کانال سدیمپرکاربردترین داروهای این گروه شامل( کینیدین ‎(quinidin)‎ پروکایین آمید ‎(procainamide)‎ مگزیلتین ‎(mexiletin)‎ لیدوکائین ‎(lidocaine)‎، فلکاینید ‎(flecainide)‎ و پروپافنون ‎(propafenan)‎ می باشند.   )

۲- داروهای بتابلوکر (بلوک کننده سمپاتیک)← داروهایی از قبیل آتنولول، پروپرانولول، و متوپرولول در کنترل علائم مبتلایان به AF، تاکی کاردی های دهلیزی و آریتمی های خوش خیم بطنی کاربرد دارند.

۳- داروهای مهارکننده کانال پتاسیم← مانند آمیودارون و سوتالول. آمیودارون ‎(amiodarone)‎ و سوتالول‎ ‎‎(sotalol)‎ پرکاربردترین داروهای این گروه می باشند که معمولاً تاثیر زیادی بر قدرت انقباضی قلب نداشته و در بیماران مبتلا به نارسایی قلب قابل استفاده می باشند. ضمنًا ایجاد آریتمی های جدید توسط این داروها نسبت به داروهای مهار کننده کانال سدیم کمتر بوده و خطرات کمتری دارند. این داروها در درمان آریتمی های دهلیزی و بطنی موثر بوده و نسبت به سایر داروها موفقیت بیشتری دارند

۴- داروهای مهارکننده کانال کلسیماین داروها در کنترل فشار خون و تسکین دردآنژینی ناشی از تنگی سرخرگ های قلبی کاربرد دارند. پرکاربردترین داروی این گروه در درمان آریتمی ها وراپامیل می باشد که در درمان تاکی کاردی های دهلیزی، کنترل ضربان قلب در مبتلایان به AF و همچنین برخی آریتمی های خوش خیم بطنی به کار می رود.

۵- سایر داروها

مانند آدنوزین و دیگوکسین

دیگوکسین: از قدیمی ترین دارو های ضد آریتمی است. مهم ترین کاربرد این دارو تقویت قدرت عضلانی در مبتلایان به نارسایی قلب است. کاربرد دیگر این دارو در مبتلایان به AF می باشد. دیگوکسین با کاهش هدایت گره دهلیزی- بطنی منجر به کاهش ضربان قلب ناشی از ریتم AF و در نتیجه کاهش تپش قلب و علائم بیمار می شود.


برچسب‌ها: آریتمی
[ جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ] [ 20:22 ] [ امیرحسین فرزامی ]

وقتی بمیرم ، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .

نه جایی به خاطرم تعطیل می شود ،

نه در اخبار حرفی زده می شود

و نه در تقویم خطی به اسممم نوشته می شود .

تنها موهای مادرم کمی سپیدتر می شود

و پدرم کمی شکسته تر ...

اقواممان چند روزی آسوده از کار ،

دوستانم بعد از خاکسپاری ،

موقع خوردن کباب ،

آرام آرام خنده هایشان شروع می شود .

راستی عشق قدیمی ام را بگو ...

هه ...

او هم با خنده هایش در آغوش دیگری مرا از یاد خواهد برد.

من فقط تنها گورکنی را خسته می کنم

و مداحی که از خوبی های نداشته ام می گوید

و اشک تمساح می ریزد و در آخر من می مانم

و گورستان سرد و تاریک و غم همیشگی ام که همراهم می ماند ...

 

[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 0:30 ] [ مهدی مرسل پور ]
متن جالب در مورد سفر اخرت.....

مشخصات صاحب گذرنامه

نام: انسان      نام خانوادگی: آدمی زاد        نام پدر: آدم     نام مادر: حوا                نسبت: اشرف مخلوقات          نژاد: خاکی              صادره از: دنیا                    ساکن: زمین    مقصد: آخرت      ساعت حرکت و پرواز: هر وقت خدا صلاح بداند             (مکان: بهشت اگر نشد جهنم)

وسایل مورد نیاز:دو متر پارچه -عمل نیک -انجام واجبات و ترک محرمات امر به معروف و نهی از منکر - دعای والدین و مومنین - نماز اول وقت - ولایت ائمه اطهار - اعمال صالح، تقوا، ایمان           

 قابل توجه زائرین محترم خواهشمند است جهت رفاه حال خود خمس و زکات را قبل از پرواز پرداخت نمایید. از آوردن ثروت، مقام، منزل، ماشین داخل فرودگاه خودداری نمایید. حتما قبل از حرکت به بستگان خود توضیح دهید تا از آوردن دسته گلهای سنگین ، سنگ قبر و مراسم های پرخرج و تجملات جدا خودداری کنند. جهت یادگاری قبل از پرواز اموال خود را بین فرزندان مشخص نمایید. از آوردن بار اضافی از قبیل حق الناس، غیبت، تهمت و ....خودداری نمایید.      

 برای کسب اطلاعات بیشتر به قرآن و سنت پیامبر (ص) مراجعه فرمایید. تماس و مشاوره به صورت شبانه روزی رایگان می باشد. 

 در صورتیکه قبل از پرواز به مشکلی برخوردید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.         

    186 سوره بقره    45 سوره نساء     129 سوره توبه      55 سوره اعراف              

        امیدوارم سفر آسوده ای پیش رو داشته باشید            

                                  سرپرست کاروان :

                        حضرت عزرائیل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ 20:12 ] [ عبداله یعقوب خانی ]
 

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه ی همکلاسی هایم.

فرم استاد سمیعی را در روز شنبه در ساعت 10-10:30 به  خانم شیخی تحویل دهید .

آقای مرسل راس ساعت 11 فرم های جمع آوری شده را به خانم سمیعی تحویل می دهند .

هر کسی که بعد از ساعت 11 فرمش را بیاورد باید خودش زحمت کشیده و آن را به خانم سمیعی تحویل دهد

 

[ چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 ] [ 18:18 ] [ اکرم بهادر ]
یعنی عااااااااااااااااشق کلاسمونم...

الان داشتم نظر بچه ها رو در مورد اینکه کی سوال داشته،کی داره، کی نداره میخاد بگیره و... میخوندم کلی خندیدم...

خدا خیرتون بده...

کلاس با حالی داریمااااا...

هر روز یه سوژه واسه بحث داره خداییش...

از همکاری تک تک دوستان تشکر میکنم...

میگمااااااااراجع به صندلی های کلاس خیلی وقته چیزی نگفتیم....

خداییش نامردی نیست همه رو این صندلی ها نمیشینن فقط بعضی ها میشینن...

والا...

[ جمعه دوم خرداد 1393 ] [ 22:28 ] [ فرشته آقایی ]

دوستان و همکلاسی های گلم

لطفا خلاصه های لوگان رو شنبه به صورت  word  به آقای مرسل تحویل بدید.

ممنونم

[ پنجشنبه یکم خرداد 1393 ] [ 22:50 ] [ فرشته آقایی ]

در زمان ارائه مراقبت های درمانی به بیماران ، بسیاری از داروها از طریق راه وریدی تجویز می شوند. در این بین انتخاب مناسبترین ورید برای قرار دادن کاتتر داخل وریدی بسیار مهم است.

در زمان انتخاب محل رگ گیری باید معیارهایی را مد نظر داشت، که تعدادی از آنها به شرح ذیل می باشد:

  • وریدی را انتخاب کنید که مستقیم ترین مسیر را دارد.
  • وریدی را انتخاب کنید که ظاهری محکم و مدور دارد یا در لمس قابل ارتجاع می باشد.
  • از مناطقی که ورید از روی مفاصل رد می شود ، اجتناب کنید.
  • از اندامهای دچار ادم یا اندامی که فیستول دیالیز دارد یا سابقه عمل جراحی برداشت پستان در آن سمت وجود دارد اجتناب کنید.
  • ...

اما رگ گیری همیشه کار ساده ای نیست. در برخی شرایط عروق کمتر در دسترس هستند ( شرایطی از قبیل از دست دادن خون ، ادم ، کم آبی بدن ، رنگ پوست متفاوت ، نور نامناسب محیط و یا در فضاهای کوچک) ، در این شرایط رگ گیری بسیار مشکل بوده و این موضوع برای تکنسین اورژانس تبدیل به چالشی دشوار در حال انجام ماموریت می شود.

در این بین استفاده از دستگاه های " آشکار ساز عروق " (vein viewer  ) می تواند سودمند واقع شود.

 

این وسیله مسیر عبور عروق را به کاربر نشان می دهد و می تواند موجب افزایش سرعت عمل در رگ گیری و کاهش خطا شود.

 همچنین این وسیله می تواند در رگ گیری از کودکان نیز مفید واقع شود . کودکان جزء گروه های سخت در رگ گیری محسوب می شوند ، به دلیل اینکه آنها عروق کوچک داشته و نقاط دسترسی محدودی دارند و همچنین وجود بافت چربی زیر پوست و اضطراب کودکان رگ گیری را مشکل تر می کند.

در حال حاضر این دستگاه هم بصورت ثابت و هم به صورت پرتابل در بازار موجود می باشد.


منبع : http://emsworld.persianblog.ir/

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 12:4 ] [ سعید نوری ]


   سلام ،كلاسا كنسل شدند

  حتي براي علاقمندان به كسب علم در زمان غيبت ساير

  همكلاسي ها

[ دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 ] [ 10:0 ] [ اکرم بهادر ]
درباره وبلاگ

ما یه سری دانشجوی پرستاری هستیم.
اینجا چیزایی که باید هماهنگ کنیم رو مینویسیم و اتفاقاتی که تو کلاس پنج! می افته.
برچسب‌ها وب
امکانات وب